Allt om ventilation

Då de flesta av oss vuxit upp och spenderat våra liv i moderna byggnader är behaglig luft inomhus något vid ibland tar lite väl för givet. Det finns visserligen ingen anledning till att gå och fundera på hur det skulle vara om vi hade mycket sämre inomhusluft och fick stå ut med kolossal värme och dålig syresättning när vi sitter och kämpar på jobbet eller skolan, eller för all del bara är hemma och slappar. Det tål dock att tänkas på hur snillrik den moderna arkitekturen som är ansvarig för att vi har ett fräscht inomhusklimat. I större byggnader som arbetsplatser och offentliga lokaler är ventilationssystemet uppbyggt av stora lufttrummor som dels syftar till att leda ut dålig och ”instängd” luft och dels att spruta in ny fräsch luft. På så sätt ser man till att det hela tiden finns frisk och fräsch luft med mycket syre i byggnaden. Det ställs givetvis högre krav på ventilationssystemet ju större byggnaden är och ju fler som det är tänkt ska kunna vistas i lokalen. Vi har alla varit med om att värmen stiger och luften tappas på sitt syre när man sitter i en större folksamling, även om det finns ventilationssystem, anledningen till detta är att systemet antingen är för dåligt eller inte är korrekt inställt. I lägenheter och hus är ventilationssystemen varken lika synliga eller lika kraftfulla, beroende på att det inte förväntas vara så många människor som vistas på ytan. När det kommer till ventilationssystem i privatbostäder finns det dock store skillnader i utseende och funktion. Exempelvis kan de vara integrerade i elementen, något som är vanligt i lägenheter, eller så fungerar de genom monterade ventilationsventiler i taket.


Ventilation Jönköping

Om man som privatperson går i tankarna att installera ventilation finns det en del saker som man behöver ha i åtanke. Det finns olika alternativ att välja på och det är därför viktigt att anpassa sitt system efter byggnaden och kraven på tillräckligt god luft som behövs för en hälsosam innemiljö. I dagens samhälle läggs även mycket vikt vid energieffektiva lösning, både på grund av allmänt miljötänk och för att spara pengar för konsumenten. Av denna anledning är det viktigt att den ventilation som man installerar är designad för värmeåtervinning och med funktion att kunna styra luftflödena. Båda spelar roll när det kommer till att minimera energianvändningen och därmed också de totala driftkostnaderna. Utöver hur byggnaden som ventilationen installeras i ser ut spelar det också roll hur den används, då detta givetvis har påverkan för luftkvaliteten. Även utomhusförhållanden spelar in. Sverige är som bekant ett avlångt land och det finns därför en hel del temperatur och klimatskillnader som vid första anblick kan tänkas futtiga, men som har stor inverkan och betydelse för ventilationssystemet.

Ett av de vanligare ventilationssystemen är det så kallade från- och tilluftssystemet. Det fungerar genom att fläktar har kontroll över både till- och frånluften och har på så sätt total styrning över mängden friskluft i byggnaden. Systemet är mycket effektivt och det finns tydliga forskningsbelägg som klart visar att om man vill uppnå låg energianvändning tillsammans med optimerat inneklimat är från- och tilluftssystemet en mycket stark kandidat. En annan styrka med systemet är att det är mycket tyst, vilket är viktigare än vad man kanske kan tro om man inte blivit utsatt för ett susande ventilationssystem. För att ytterligare öka energieffektiviteten kan man även installera ett värmeåtervinningsaggregat, som tar hand om varmluft och utvinner energi från den. För att veta exakt vilket ventilationssystem som passar ens bostad bäst bör man dock ta kontakt med en professionell återförsäljare som kan göra ett hembesök och bedöma vad som krävs. De finns i de flesta svenska städer, däribland Jönköping.

Vad är en takläggare?

Tak

En takläggare är som namnet tydligt föreslår en person som professionellt sysslar med att lägga tak. Med tiden tjänar tak ut sin funktion och behöver ersättas av nytt material för att fortsätta skydda fastigheten från väder och vind. En takläggare kan beskrivas som en byggarbetare som specialiserat sig just på takarbeten, och är således ofta mycket kompetenta inom området. Takläggarprofessionen ingår oftast i byggfirmors allmänna verksamhet. I de minsta byggföretagen sysslar man även med andra snickarjobb och storleken i dessa företag kräver oftast att de anställda bemästrar mer än en del av byggaspekten. I de riktigt stora byggfirmorna som vanligtvis har merparten av sin verksamhet i storstäder som Malmö anställs takläggare däremot för att enbart syssla med takläggning, medan resterande renoveringsarbeten utförs av andra anställda. Det finns också de företag som nischat sig helt mot takläggarbranschen. Dessa oftast små bolag accepterar således endast takarbeten, och saknar oftast kompetens för andra typen av byggjobb. De är ofta även få till antalet anställda och sysslar oftast bara med ett projekt åt gången, även om det även finns större takläggarfirmor som har flertalet arbetslag som arbetar parallellt med varandra.

Vi rekommenderar Takläggare Malmö, Skåne

Varför bör man anlita en professionell takläggare?

Anledningen till att inte göra takarbeten på eget bevåg, även om man anser sig besitta kunskapen och kompetensen, är att det oftast är mer komplicerat än vad det ser ut. Äldre hus är ofta belagda med takpannor gjorda av betong, ett material som med årens lopp blir svagare och spricker. Om detta sker blir takpappen under pannorna oskyddade och kan torka och spricka upp, vilket i sin tur ofta leder till vattenskador på huset. Tendensen att vilja låta taket tjäna sitt syfte så länge som möjligt kan därför leda till att man istället råkar ut för stora fukt och mögelskador som kräver mycket mer arbete och kapital än ett enklare takbyte. För att minimera risken för detta är det en bra idé att rådfråga en takläggare om taket behöver bytas eller få en uppskattning om hållbarheten. Professionella takläggarföretag har både mer kunskap och erfarenhet än privatpersoner och kan ta med mer aspekter i beräkningarna. En del äldre tak innehåller även ämnen som allmänheten inte tillåts hantera, vanligaste av dessa ämnen är eternit. I detta fall är man tvungen att anlita en takläggarfirma när taket ska bytas då det krävs licens för att handha materialet. Tiden då material av detta slag används vid takläggning är förbi, då man i dagens samhälle är mycket miljö- och hälsomedvetna. Den tekniska utvecklingen har även gått så långt att man i dagsläget har nya, bättre och mer hållbara material till sitt förfogande, och behöver således inte använda sig av de tidigare nämnda dåliga.

Vad bör man tänka på när man ska anlita en takläggarfirma?

Det viktigaste att tänka på är att man ska vara kostnadsmetveten. Reparationer och renoveringar kostar alltid mer än man från början tänkt sig, då nya reparationsbehov ofta uppdagar sig i samband med det man ämnar göra. Det finns däremot en hel del man kan göra för att minimera kostnaderna i samband med takbytet. Olika aktörer kan skilja sig markant i sina ersättningskrav, trots att skillnaden i levererat värde inte skiljer sig markant. Man bör som konsument utnyttja konkurrensen mellan olika företag genom att höra av sig till ett antal intressanta aktörer och be dem återkomma med seriösa och tydliga anbud. Nästa steg är att ställa dessa mot varandra och sålla bort de som inte håller måttet. På så sätt erhåller man det mest förmånliga priset för en given kvalitet på arbetet. Man bör dessutom minimera komponenten arbete på löpande räkning. Denna form skenar oftast lätt iväg och blir mycket dyr, varför det är mer förmånligt att förhandla fram så mycket som möjligt till fast taxa.

Din mäklare

Mäklarbranscherna i ett nötskal

Mäklarbranschen kan inte definieras till en enda sorts verksamhet. De flesta människornas starkaste associationer till mäklare är givetvis fastighetsmäklare, då det är den form av mäklare som är den mest framträdande i samhället. Dessa sysslar med att förmedla fastigheter i form av villor, bostadsrätter, affärsfastigheter, industrifastigheter och tomtmark. Mäklare som sysslar med fastighetsförmedling är föga förvånande anställda vid en fastighetsbyrå. Dessa byråer är av olika karaktär och nisch. Vissa har en mäklarkår med kompetens att förmedla samtliga ovannämnda fastighetsformer medan andra däremot väljer sig att rikta in sig mot exempelvis affärsfastigheter. På mindre orter sysslar byråerna med förmedling av alla slags fastigheter som är belägna på orten med omnejd. I storstäder som Malmö finns det en uppsjö av olika mäklarbyråer med olika nischer och inriktningar, allt från affärsfastighetsförmedlingar till allmänna. Fastighetsbranschen domineras i dagsläget av ett mindre antal större aktörer och kan därför sägas vara en oligopolmarknad. De största fastighetsförmedlarkedjorna har kontor över hela landet och det är inte ovanligt att mindre aktörer på småorter blir uppköpta av de stora kedjorna på grund av att de önskar komma åt den lokala marknaden.

För att bli mäklare inom fastighetsbranschen behöver man som i så många andra yrken en relevant utbildning för att få ut sin mäklarlicens. Licensen krävs på grund av att yrket sedan mitten av 80-talet är reglerat av staten som önskar säkerställa ett visst mått av kvalitet. Mäklarutbildningen omfattar 120 högskolepoäng, som motsvarar fyra terminers heltidsstudier. Utöver detta måste man genomgå en tio veckor lång praktik på en mäklarbyrå, som syftar till att ge praktisk erfarenhet innan man ger sig in i arbetet. På grund av att fastighetsaffärer i stort sett alltid är förknippade med stora penningvärden krävs en adekvat ansvarsförsäkring. Denna fungerar genom att den täcker eventuella skadeståndskrav eller andra ansvarskostnader som kan riktas mot mäklare. Genom att fastighetsbyrån mäklaren arbetar vid betalar premier sprider man på så sätt ut riskerna och kostnader över samtliga aktiva mäklare, vilket gör att den enskilda byrån eller mäklaren slipper ta en orimligt stor ekonomisk smäll.

Mäklare Malmö ASK Fastighetsförmedling

Mäklarkåren har som uppgift att skapa så bra affär för både köpare och säljare som möjligt. För säljaren uttrycker detta sig genom att mäklaren arbetar för att få ett så högt pris som möjligt, vilket han har incitament av genom att han då erhåller högre provision. Köparens intressen bevakas genom att mäklaren är skyldig att tillhandahålla korrekt information om fastigheten och att inte undanhålla viktiga detaljer. Exempelvis är det förbjudet för fastighetsmäklaren att undanhålla fel i syfte att erhålla en högre köpeskilling.

Andra sorters mäklare och varför de bör anlitas

Det finns givetvis mäklare som sysslar med att förmedla annat än fastigheter. Exempel på detta är värdepappersmäklare, fondförvaltare och auktionshus. Det som är gemensamt för hela yrkesgruppen är att de i regel får ersättning enligt provisionsmodell. Syftet med denna modell är att ersättningen till mäklarna till mycket stor del baseras på hur högt pris de lyckas förhandla fram. Av denna anledning är incitamenten höga för mäklarna att göra ett bra jobb. Att anlita en fastighetsmäklare eller av ett auktionshus i världsklass kan således i stort sett ses som en garanti att man kommer att får en bra prestation, då dessa endast får betalt för vad de presterar. Mäklarbranschen inom respektive gren sitter också på en ofantligt värdefull kollektiv kunskap angående de varor och tjänster man förmedlar, som dess kunde både i form av köpare och säljare omöjligt kan besitta själva då de inte har tid eller ork att sätta sig in i marknaden på samma sätt som de som jobbar med det på heltid. Därför levererar branschen ett mervärde för kunderna som ofta vida överstiger kostnader de orsakar.

Åkeriers verksamhetsområde

akeri

Åkeriers verksamhetsområde

Åkerier är företag som sysslar med olika typer av leveranser, ofta i större skala. Till skillnad från budfirmor som ofta koncentrerar sig på paket sysslar åkerier även med transport av material som används i byggnadsbranschen, exempelvis grus, småsten, makadam och annat material. Ofta är åkerierna inriktade på ett specifikt verksamhetsområde, exempelvis att leverera varor till dagligvaruhandeln eller att endast leverera möbler åt IKEA ut till deras kunder. Åkerier kan variera i storlek och verksamhetsområde. De minsta åkerierna består oftast av egenföretagare som endast opererar med en lastbil och tar uppdrag från lokala företag. Dessa är ofta inte specialiserade på något specifikt utan fyller upp bilen med så många olika uppdrag som finns att tillgå. Medelstora företag kan ha ett antal lastbilar. Dessa företag har oftast en ganska bra relation med ett antal kunder och kan därför räkna med framtida uppdrag. Tack vare detta har de kunnat låta verksamheten växa med nya bilar.

De största åkerierna är stora kedjor som har verksamhet i många olika städer och över stora geografiska ytor. Dessa åkerier är ofta välkända för allmänheten vilket innebär att dessa företag har fördelen att potentiella kunder känner sig trygga i att anlita dem. På grund av detta behöver åkerikedjorna inte lägga lika mycket energi på att få uppdrag och vårda kundrelationer i samma utsträckning som små åkeri. De små måste acceptera mindre lönsamma uppdrag för att ha möjlighet att konkurrera med de stora. De har dock fördelen i mindre orter där ”alla känner alla”, i dessa fall kan kunder vilja premiera små åkerier istället för att anlita stora, på grund av vänskapliga relationer och liknande. Åkerier finns i alla svenska städer, bland annat Göteborg.

Att tänka på vid anlitande av åkerier.

Vad som behöver beaktas när man ska anlita ett åkeri beror helt på den egna situationen. Jobbar man som logistikansvarig på ett företag som levererar varor till dagligvaruhandeln är det viktigt att anlita ett företag som är pålitligt, då försenade leveranser kan skada kundföretagets verksamhet en hel del. Det är givetvis också viktigt att hålla priserna nere och inte vara rädd att sätta åkerier mot varandra för att på så sätt spela dem mot varandra för att uppnå ett bättre pris. Detta gäller givetvis även i allmänhet. Det är också viktigt att man håller koll på vem som ansvarar för varorna under aktuell transport då detta kan variera beroende på avtal och annat. Oavsett om det är åkeriet eller man själv som har ansvaret för godset som fraktas är det viktigt att man håller koll på vilka försäkringar som finns. Om det inte finns adekvata försäkringar behöver man se till att de införskaffas. Om man själv har ansvar för lasten tecknar man relevant försäkring och om det är åkeriet som ska ansvara för godset bör man ställa det som krav att de skaffar de försäkringar som krävs, och annars hota med att byta åkeri för framtida uppdrag. Det är också viktigt att utvärdera åkerier och jämföra dem med varandra. Om man bara anlitar samma åkeri till alla framtida uppdrag utan att genomföra utvärdering finns det risk att man saknar inblick i branschen och därmed inte vet vilka förhållanden som bör gälla. Om man inte håller sig uppdaterad på förhållanden kan nuvarande åkeriet utnyttja detta till sin fördel. Om man däremot genomför regelbundna utvärderingar och tar kontakt med andra åkerier för jämförelse försäkrar man sig om att man får valuta för pengarna. Utvärderingarna bör inte enbart rikta sig mot att ”tvinga” sitt åkeri till bättre prestanda. Det är bra att hålla en öppen dialog och även låta åkeriet lyfta fram sina åsikter och förslag på hur verksamheten kan förbättras. På detta sätt ser man till att man maximerar värdeskapandet i affärsrelationen.

Varför behövs städfirmor?

stadning

Varför behövs städfirmor i samhället?

Nutidens människor har en hel del att oroa sig över. Till att börja med ska man klara sig genom dagis, förskola och grundskola för att kunna läsa något man tycker om och är intresserad av på gymnasiet. Därefter väntar första jobbet alternativt universitetsstudier för att specialisera sig ytterligare mot drömjobbet, något som blir allt mer vanligt. Då samhället utvecklar sig i rasande fart till följd av teknikens under ökar också kraven på medborgare för att vara attraktiva och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Arbetslivet i sig har också blivit mer krävande även om många uppgifter förenklats tack vare teknik och modernisering av verksamhetsrutiner. Utöver arbetsplatsen är föga förvånande var mans och kvinnas önskan att så småningom slå sig ner och bilda familj. Privatlivet och framförallt familjelivet tär på ork och kraft, särskilt då många vill hitta den perfekta balansen mellan den privata och yrkesmässiga sfären. Som om inte kombinationen av dessa är svåra nog att balansera kräver verkligheten även en hel del hushållssysslor för att bli önskvärd att leva i. Mängden sysslor beror på vilken boendeform man för närvarande besitter. Villor karaktäriseras av både utvändiga och invändiga städ och underhållningsmoment, medan hyresrätter och bostadsrätter har fördelen att exkludera det utvändiga. En del människor finner ro och avslappning i utförandet av hushållssysslor medan andra inte tycker att det är ett önskat avbrott i vardagen. För dessa individer är anlitandet av en städfirma den perfekta avlastningen.

Kritiska aspekter vid anlitande städfirmor

Senare års finanspolitik har haft ett fokus på att subventionera hushållsnära tjänster och hantverkartjänster. Subventionen innebär att staten betalar halva arbetskostnaden vid anlitande av en städfirma. Syftet har delvis varit att motverka förekomsten av svarta tjänster men också att erbjuda en välbehövlig avlastning till hårt arbetande medborgare. Arbetar man som inköpare av städtjänster till landsting och kommunala verksamheter finns däremot ett antal lagstadgade regler man måste ta i beaktning. Dessa går under namnet offentlig upphandling och gäller verksamheter som skolor, sjukhus andra samhällsbyggnader. Vid behov av städtjänster annonserar man omfattning och kravspecifikation till intresserade städfirmor och låter de därefter lämna anbud. Den som lämnar det lägsta budet vinner uppdraget och på så sätt minimerar kommuner och landsting sina kostnader för given kvalitet. Privata företag omfattas inte av dessa regler men tillämpar vanligtvis liknande förfarandesätt då man bedriver profitgenererande verksamhet och kostnadsminimering bidrar till understa linjen i resultaträkningen.

Städfirmors uppsättning och verksamhetsomfattning

De större städfirmorna utgörs dels av medelstora företag och dels av större kedjor. Medelstora städfirmor bedriver sin verksamhet i flertalet olika städer, exempelvis Helsingborg. Städkedjorna är ofta landsomfattande och bedriver således sin verksamhet över hela landet, vanligt är att de är uppdelade i olika verksamhetsområden i form av län eller liknande. Stora firmor har den komparativa fördelen i form av att man kan acceptera en större variation av uppdragsstorlekar. Detta innebär att verksamhetsområdet sträcker sig från allt till uppdrag hos privatpersoner till företagsuppdrag och städtjänster på skolor, sjukhus. Mindre städfirmor är oftast familjeägda och begränsar sitt verksamhetsområde till lokalorten med omnejd. Den komparativa fördelen för dessa typer av företag är upparbetad goodwill och varumärke på orten man är verksam. Småföretagare i städbranschen tar oftast uppdrag för privatpersoner och mindre företag. Det är viktigt att ha en bra fördelning mellan dessa uppdragstyper för att minimera osäkerheten och maximera förutsägbarheten. För stor viktning mot privata uppdrag leder till kortare uppdragstider och mer tid till transport mellan uppdragen, vilket inte är alltför önskvärt. Företagsuppdrag har fördelen att uppdragen är mer omfattande och regelbundna vilket leder till säkrare framtida intäkter, även om en del privatuppdrag har liknande förutsättningar. På grund av att man som mindre städfirma har stark anknytning till lokalorten och därför till viss del favoriseras vilket leder till stabila intäkter.

Allt om kemtvätt

kemtvatt

Kemtvättens existensberättigande

Vi har alla varit där, på kvällen då allt känns perfekt. Vare sig det är på en formell och tråkig middagsfest eller en alldeles, alldeles underbar picknick i parken en solig sommardag med den speciella personen i livet. Båda händelser har förhoppningsvis en sak gemensamt, att man dagen till ära är särskilt fint uppklädd. Men under denna magiska eller mycket viktiga bjudning, händer det att man spiller något som inte borde med tanke på finklädernas bästa. Givetvis gör man tappra försök att redan vid tillfället dölja vad som sker, dock sällan med större framgång. Efter hemkomsten och ett och annat par roade blickar vid handslaget med affärsmötesdeltagarna eller tröstande ord från sin potentiella bättre hälft försöker man reparera skadan. Ibland har man turen att handtvätt eller maskinen räddar en ur knipan, men det är oftast för bra för att vara sant. Vissa får panik, andra googlar efter huskurer då man inte gärna vill skiljas från sina ögonstensplagg. Hoppet har däremot inte runnit ut för oss entreprenörer och turturduvor som råkat ut för denna fasa, det sista kortet i rockärmen är ännu inte draget. Alternativet som utgör mångas riddare i vit rustning är kemtvätt, vars fantastiska prestationer denna text önskar upplysa om.

Skillnaden från vanlig tvätt

Föga förvånande finns en utmärkande skillnad mellan vanlig tvätt och kemtvätt. Närmare bestämt är det vilka verksamma medel som används för att få tvättade textilier riktigt rena. Vanlig tvätt karaktäriseras av vatten i kombination med tvätt och sköljmedel, vilket inte är några problem för medelsvensson att genomföra i det egna hemmet förutsatt att man är medveten om och följer aktuella tvättråd. Kemtvätten har istället en helt annan approach då man istället för vatten använder sig av olika organiska lösningsmedel där kolväte är det vanligast förekommande. I kemtvättens vagga på tidigt 1800-tal användes även bensin och terpentin, vilket inte är att rekommendera då dessa lösningsmedel är mycket starka och miljöfarliga och därför inte bör komma i kontakt med huden. Utvecklingen inom området och miljödebatten har för övrigt gått så pass långt att det inte finns någon anledning att använda sig av dessa ämnen, vilket innebär att det inte är ett utbrett problem i branschen. Ämnen som använts under senare år är bland annat perkloretylen och trifourtrikloretan, även om det sistnämnda sedan 1995 är förbjudet på grund av dess stora negativa effekt på ozonskiktet. Perkloretylen och koldioxid är i dagsläget de mest använda kemikalierna på grund av deras effektivitet i kombination med relativa miljövänlighet.

Vilka textilier lämpas kemtvätt till?

Kemtvättens primära användningsområde är tvätt av textilier som överhuvudtaget inte lämpar sig för vanlig tvätt. Exempel på sådana material är päls, läder, ylle och mocka. På grund av kemikalieanvändningen i processen används speciella tvättmaskiner som vanligtvis även inkluderar en torkeffekt. Man kan sedermera beskriva maskinerna som en kombination av tvättmaskin och torktumlare, med skillnaden att temperaturen vid tvättning aldrig når över 30 grader. En del klädesplagg lämpas sig inte för vanlig tvätt, vilket beror på att materialet riskerar att förstöras om det utsätts för större mängder vatten. Information om vilka klädesplagg som bör kemtvättas finner man på tvättrådslappen, där man ska leta efter de inringade bokstäverna A, P och F. En fördel är att man inte behöver läsa på något om processen innan man lämnar in plagget till kemtvätten, då de är experter och endast behöver ta en titt på bokstäverna för att veta vilket program som krävs. Även om bokstäverna inte står på tvättrådslappen är det ingen dum idé att kemtvätta ett plagg som inte blivit rent i vanliga tvätten, då kemtvätt oftast är mer effektiv. Kemtvättsbutiker finns i de flesta städer oavsett storlek, exempelvis Malmö och Lund.